Nasz kalendarz

Wybór imion umie­szcza­nych w ka­len­da­rzu jest uza­leż­nio­ny od przy­ję­te­go kry­te­rium, gdyż nie spo­sób umie­ścić ty­sią­ce świę­tych czczo­nych w cią­gu 2 ty­się­cy lat chrze­ści­jań­stwa. Do te­go do­cho­dzą imio­na po­gań­skie, sta­re i no­we, z któ­ry­mi nie ma je­szcze zwią­za­nych chrze­ści­jan bea­ty­fi­ko­wa­nych. Mo­że więc to być do­bór imion naj­bar­dziej po­pu­lar­nych w da­nej epo­ce. In­nym kry­te­rium jest wy­bór imion tych świę­tych, któ­rych Ko­ściół szcze­gól­nie po­le­ca kul­to­wi w da­nej epo­ce i w da­nym re­gio­nie.

Ni­niej­szy ka­len­darz zwią­za­ny jest w spo­sób szcze­gól­ny z pa­ra­fią w Prze­cznie na Zie­mi Cheł­miń­skiej. Są w nim umie­szczo­ne imio­na świę­tych, któ­re spo­ty­ka­my w li­tur­gii, w sztu­ce sa­kral­nej epo­ki go­ty­ku naj­bar­dziej roz­pow­szech­nio­nej na Zie­mi Cheł­miń­skiej, we współ­czes­nym ka­len­da­rzu li­tur­gicz­nym na­szej die­cez­ji oraz imio­na wszyst­kich pa­ra­fian. Po­nie­waż pra­wie z każ­dym imie­niem zwią­za­nych jest kil­ku świę­tych pa­tro­nów, to dla iden­ty­fi­ka­cji pa­tro­na, zwią­za­ne­go z da­nym imie­niem i kon­kret­ną da­tą w ka­len­da­rzu, po­da­no da­tę je­go na­ro­dzin dla nieba (w ję­zy­ku świec­kim da­tę śmier­ci) oraz głó­wny ty­tuł cha­rak­te­ry­zu­ją­cy je­go po­wo­ła­nie ży­cio­we.

Świę­tych, któ­rzy do­zna­wa­li naj­więk­szej czci w pier­wszych wie­kach, wy­mie­nia­my do dziś w pier­wszej mod­lit­wie Eu­cha­ry­stycz­nej: Ma­ry­ję, św. Jó­ze­fa, św. Ja­na Chrzci­cie­la, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, An­drze­ja, Ja­ku­ba, Ja­na, To­ma­sza, Ja­ku­ba, Fi­li­pa, Bar­tło­mie­ja, Ma­te­u­sza, Szy­mo­na i Ta­de­u­sza, Ma­cie­ja i Bar­na­bę oraz świę­tych mę­czen­ni­ków Szcze­pa­na, Li­nu­sa, Kle­ta, Kle­men­sa, Syk­stu­sa, Kor­ne­liu­sza, Cyp­ria­na, Waw­rzyń­ca, Chry­zo­go­na, Ja­na i Paw­ła, Kos­mę i Da­mia­na, Ig­na­ce­go, Alek­san­dra, Mar­ce­li­na, Pio­tra, Fe­li­cy­tę, Per­pe­tuę, Aga­tę, Łu­cję, Ag­niesz­kę, Ce­cy­lię oraz Ana­staz­ję.

W śre­dnio­wie­czu w po­czet tzw. „Czter­na­stu Świę­tych Wspo­mo­ży­cie­li” Ko­ściół ka­to­lic­ki za­li­czył tych, któ­rych wsta­wien­ni­ctwo u Bo­ga uznał za wy­jąt­ko­wo sku­te­czne. Więk­szość z nich to mę­czen­ni­cy z prze­ło­mu III i IV wie­ku. Ich kult był zwią­za­ny z epi­de­mią dżu­my zwa­ną czar­ną śmier­cią. 14 Wspo­mo­ży­cie­li to świę­ci: Krzy­sztof, Ka­ta­rzy­na z Alek­san­drii, Bar­ba­ra, Je­rzy, Bła­żej, Cy­riak, Mał­go­rza­ta z An­tio­chii, Dio­ni­zy, Wit, Idzi, Pan­ta­leon, Acha­cy, Eu­sta­chy oraz Erazm.

33 świę­tym wy­róż­nia­ją­cym się wy­bit­ną wie­dzą teo­lo­gicz­ną Ko­ściół na­dał ty­tuł „dok­to­rów Ko­ścio­ła”.

Ko­ściół w da­nej epo­ce hi­sto­rycz­nej do­ko­nu­je zaw­sze wy­bo­ru świę­tych, któ­rych po­le­ca czci wier­nych na da­nym te­re­nie. W ka­len­da­rzu li­tur­gicz­nym mó­wi­my wów­czas o uro­czy­sto­ściach, świę­tach lub wspo­mnieniach obo­wiąz­ko­wych. Imio­na świę­tych po­le­ca­nych szcze­gól­nej czci obec­nie zo­sta­ły wy­róż­nio­ne ko­lo­rem czer­wo­nym oraz ro­dza­jem czcion­ki.

Oprócz po­wy­żej wy­mie­nio­nych grup świę­tych w ka­len­da­rzu umie­ści­łem imio­na wszyst­kich pa­ra­fian z pa­ra­fii Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Prze­cznie. Wy­ma­ga­ło to kil­ku­let­niej pra­cy pod­czas wi­zy­ty ko­lę­do­wej, by w roz­mo­wie usta­lić, ja­ki świę­ty jest pa­tro­nem od chrztu da­nej oso­by. W ten spo­sób po­ja­wi­ła się ró­wnież gru­pa po­pu­lar­nych imion, z któ­ry­mi nie ma zwią­za­ne­go je­szcze świę­te­go pa­tro­na.

Pier­wszym ad­re­sa­tem ni­niej­sze­go ka­len­da­rza są więc moi pa­ra­fia­nie. Ufam je­dnak, że ta­ki szcze­gól­ny ka­len­darz mo­że być in­spi­ra­cją dla po­zo­sta­łych czy­tel­ni­ków, jak i in­nych wspól­not pa­ra­fial­nych.

 

DRUK POGRUBIONY - Liturgia Godzin świąteczna

czerwony pochyły  - wspomnienia obowiązkowe

Druk czarny - inni święci nasi patronowie

czarny pochyły - brak świętego patrona

 

01.I - N.M.P. BOGARODZICA

01.I - Mieczysław, imię słowiańskie (Mieszko I)

01.I - św. Dawid III Odnowiciel, król Gruzji, +1130

02.I - św. Bazyli Wielki, biskup, dr Kościoła, +379

02.I - św. Grzegorz z Nazjanzu, biskup, dr Kościoła, +390

03.I - św. Genowefa, dziewica, +ok.500

03.I - Danuta, imię litewskie

05.I - św. Edward Wyznawca, król Anglii, +1066

06.I - OBJAWIENIE PAŃSKIE - TRZECH KRÓLI

06.I - św. Kacper, Melchior i Baltazar król, I w.

12.I - św. Arkadiusz, męczennik, +ok. 304

13.I - św. Hilary, biskup, dr Kościoła, +367

17.I - św. Antoni, pustelnik, +356

18.I - bł. Regina Protmann, zakonnica, +1613

18.I - św. Małgorzata Węgierska, królewna, +1270

19.I - św. Henryk, biskup, męczennik, +1156

19.I - św. Mariusz, męczennik, +III wiek

19.I - św. Józef Pelczar, biskup, +1924

19.I - św. Mariusz, męczennik, ok. +500

20.I - św. Fabian, papież i męczennik, +250

20.I - św. Sebastian, żołnierz, męczennik, ok.+280

21.I - św. AGNIESZKA, dziewica, męczennica, ok.+305

21.I - Jarosław, imię słowiańskie

23.I - bł. Wincenty Lewoniuk męczennicy z Pratulina,+1874

24.I - św. Franciszek Salezy, biskup i dr Kościoła, +1622

25.I - św. PAWEŁ - nawrócenie,

26.I - św. Tymoteusz, biskup, I w.

26.I - św. Tytus, biskup, I w.

27.I - bł. Jerzy Matulewicz, marianin, biskup, +1927

28.I - św. Tomasz z Akwinu, kapłan, dr Kościoła, +1274

29.I - Zdzisław, imię słowiańskie

29.I - bł. Bolesława Lament, zakonnica, +1946

30.I - bł. Bronisław Markiewicz, michalita, +1912

30.I - św. Martyna, męczennica rzymska, +226

31.I - św. Jan Bosco, wychowawca, +1888

 

02.II - N.M.P. GROMNICZNA

03.II - św. Błażej, biskup i męczennik, +316

04.II - św. Weronika, niewiasta jerozolimska, +I w.

05.II - św. Agata, dziewica, męczennica, +251

06.II - św. Paweł Miki i męczennicy, +1597

06.II - św. Dorota, dziewica, męczennica, ok.+300

09.II - św. Eryk, król szwedzki, +18 V 1160

10.II - św. Scholastyka, mniszka, +547

11.II - N.M.P. z Lourdes

11.II - św. Grzegorz II, papież, +731

14.II - św. METODY, biskup, +885

14.II - św. CYRYL, mnich, +869

14.II - św. Walenty, męczennik, +269

16.II - Danuta, imię litewskie

18.II - św. Szymon, męczennik, ok. +107

19.II - św. Konrad z Paceny, małżonek, pokutnik, +1351

21.II - św. Irena, siostra papieża Damazego, +379

21.II - św. Piotr Damian, biskup i dr Kościoła, +1072

22.II - święto KATEDRY ŚW. PIOTRA

23.II - bł. Stefan Wincenty Frelichowski, męczennik, +1945

23.II - św. Polikarp, biskup i męczennik, +155

26.II - Mirosław, imię słowiańskie

26.II - św. Aleksander, biskup, +326

28.II - św. Roman, opat, +464

 

01.III - św. Albin, biskup Angers, +550

01.III - św. Dawid, biskup Menevii, +601

02.III - św. Helena (Elin) Szwedzka, +1164

02.III - Radosław, imię słowiańskie

04.III - św. KAZIMIERZ, królewicz, +1484

05.III - św. Oliwia, męczennica, +119

06.III - św. Agnieszka z Pragi, klaryska, +1282

06.III - św. Róża z Viterbo, dziewica, zakonnica, +1252

07.III - św. Felicyta, męczennik, +203

07.III - św. Perpetua, męczennica, +203

08.III - św. Jan Boży, +1550

08.III - św. Beata, dziewica, męczennica z Afryki, +III w.

12.III - św. Justyna, benedyktynka, +1319

12.III - św. Grzegorz Wielki, papież i dr Kościoła +604

13.III - Bożena, imię słowiańskie

13.III - św. Krystyna z Persji, dziewica, męczennica, +559

14.III - św. Ewa z Liege, rekluza, ok.+1264

15.III - św. Klemens Maria Hofbauer, zakonnik, +1820

16.III - Zbigniew, imię słowiańskie

17.III - św. Patryk, biskup, +461

18.III - św. Cyryl Jerozolimski, bp i dr Kościoła, +386

19.III - św. JÓZEF, oblubieniec N.M.P., ok. +25

21.III - św. BENEDYKT z Nursji, założyciel zakonu, +547

23.III - św. Pelagia z Cezarei, męczennica, ok. III w.

24.III - św. Gabriel Archanioł

25.III - ZWIASTOWANIE N.M.P.

 

01.IV - Grażyna, imię litewskie

02.IV - św. Franciszek z Pauli, zakonnik, +1507

03.IV - św. Ryszard, biskup, ok. +1253

04.IV - św. Izydor z Sewilli, biskup i dr Kościoła, +636

05.IV - św. Irena dziewica i męczennica + 304

07.IV - św. Jan Chrzciciel de la Salle, wychowawca,+1719

08.IV - św. Julia Billiant, zakonnica, +1816

13.IV - Przemysław, imię słowiańskie

14.IV - św. Justyn, filozof, męczennik, ok. +165

14.IV - bł. Cezary de Bus, zakonnik, +1607

16.IV - św. Bernadetta Soubirous, dziewica, +1879

20.IV - Czesław, imię słowiańskie

21.IV - św. Konrad z Parzham, zakonnik, +1894

21.IV - św. Anzelm, bp i dr Kościoła, +1109

23.IV - św. WOJCIECH, biskup, męczennik, ok. +997

24.IV - św. Grzegorz z Grenady, kapłan, +IV wiek

24.IV - św. Jerzy, męczennik, +ok.305

25.IV - św. MAREK, Ewangelista, ok. +60

25.IV - Jarosław, imię słowiańskie

26.IV - Marzena, imię słowiańskie

26.IV - św. Anaklet (Klet), papież i męczennik, +ok. 88

27.IV - św. Felicja, męczennica, ok. +300

28.IV - św. Ludwik M. Grignion de Montfort, +1716

29.IV - św. KATARZYNA ZE SIENY, dominikanka, dr K-ła +1380

30.IV - św. Marian, męczennik, lektor, +259

 

01.V - św. Józef robotnik

02.V - św. Atanazy, bp i dr Kościoła, +373

02.V - św. Zygmunt, król, męczennik, +535

03.V - N.M.P. KRÓLOWA POLSKI

03.V - św. Aleksander I, papież, +116

04.V - św. Florian, męczennik, +304

05.V - św. Irena, męczennica, +394

05.V - bł. Stanisław Kaźmierczyk, zakonnik, +1489

05.V - Waldemar, imię germańskie,

06.V - św. JAKUB, apostoł

06.V - św. FILIP, apostoł

07.V - św. Benedykt II, papież, +685

08.V - św. STANISŁAW, biskup, męczennik, +1079

08.V - św. Achacy, męczennik konstantynopolitański, +303

12.V - św. Pankracy, męczennik, +354

13.V - N.M.P. Fatimska

14.V - św. MACIEJ, apostoł, ok. +50

15.V - św. Zofia, wdowa, męczennica, +II w.

15.V - św. Izydor Oracz, +1130

16.V - św. ANDRZEJ BOBOLA, kapłan, męczennik, +1657

17.V - Sławomir, imię słowiańskie

18.V - św. Aleksandra, męczennica, +303

18.V - św. Eryk IX, król Szwecji, +1161

21.V - św. Jan Nepomucen, kapłan o męczennik, +1393

22.V - św. Julia, męczennica, +440

22.V - św. Rita, zakonnica. +1457

22.V - Wiesława, imię słowiańskie

23.V - Iwona ?

24.V - N.M.P. Wspomożycielka Wiernych

24.V - św. Zuzanna, męczennica

24.V - św. Joanna, małżonka Chuzy, I w.

25.V - św. Grzegorz VII, papież, +1085

25.V - św. Beda Czcigodny, benedyktyn i dr Kościoła, +735

25.V - św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica, +1607

26.V - św. Filip Nereusz, kapłan, +1595

26.V - Ewelina, imię arabskie

26.V - Paulina ?

27.V - św. Augustyn z Canterbery, biskup, +606

28.V - św. Wiktor I, papież, męczennik, +199

29.V - św. Urszula Ledóchowska, wychowawczyni, +1939

29.V - Bogusława, imię słowiańskie

29.V - św. Magdalena, zakonnica, +25.V.1865

30.V - św. Joanna d'Arc, dziewica, +1431

30.V - św. Ferdynand III, król, +1252

30.V - św. Zdzisława Czeska, +1252

30.V - św. Jan Sarkander, kapłan i męczennik, +1620

30.V - św. Joanna d'Arc, dziewica, +1431

31.V - NAWIEDZENIE N.M.P.

31.V - św. Aniela Merici, zakonnica, +1540

 

01.VI - św. Justyn, męczennik, +165

01.VI - bł. Jakub Strzemię, arcybiskup, +1409

01.VI - Grażyna, imię litewskie

02.VI - św. Marcelin, kapłan i męczennik, +304

02.VI - św. Piotr, egzorcysta, +304

02.VI - bł. Sadok, męczennicy sandomierscy, +1260

02.VI - św. Erazm, biskup i męczennik, +303

03.VI - św. Karol Lwanga, męczennicy z Ugandy, +1886

03.VI - Leszek, imię słowiańskie

05.VI - św. Bonifacy, biskup i męczennik, +754

05.VI - św. Igor, mnich, +1147

06.VI - św. Paulina, męczennica, +304

06.VI - bł. Maria Karłowska, pasterka, +1935

07.VI - Wiesław, imię słowiańskie

08.VI - św. Jadwiga, królowa, +1399

09.VI - św. Efrem Syryjski, diakon i dr Kościoła, +373

10.VI - bł. Bogumił, biskup, ok. 1204

10.VI - św. Małgorzata, królowa Szkocji, +1093

11.VI - św. BARNABA, apostoł, ok. +60

12.VI - bł. Antoni Nowowiejski, 108 męczenników, +1940

13.VI - św. Antoni z Padwy, franciszkanin, dr K-ła, +1231

14.VI - bł. Michał Kozal, biskup, męczennik, +1943

15.VI - bł. Jolanta, zakonnica, +1298

15.VI - św. Wit, męczennik sycylijski, +304

16.VI - św. Alina, męczennica, +640  (nie 17.VI)

17.VI - św. Albert Adam Chmielowski, +1916

17.VI - bł. Jolanta, zakonnica, ok. +1298

18.VI - św. Elżbieta z Schónau, dziewica, +1164

18.VI - św. Marek, męczennik, + III w.

19.VI - św. Romuald, pustelnik, +1027

21.VI - św. Alojzy Gonzaga, zakonnik, +1591

21.VI - św. Alicja, zakonnica, +ok.1400

22.VI - św. Tomasz More, polityk i męczennik, +1535

23.VI - św. Zenon, męczennik

23.VI - Wanda, imię słowiańskie

24.VI - św. JAN CHRZCICIEL, ok. +32

24.VI - Danuta, imię litewskie

25.VI - św. Dorota z Mątowów, wdowa, rekluza, +1394

26.VI - św. Zygmunt Gorazdowski, kapłan, +1920

26.VI - św. Jan i Paweł, męczennicy,

27.VI - N.M.P. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

27.VI - św. Władysław, książę Polski i Węgier, +1095

27.VI - św. Cyryl Aleksandryjski, bp i dr Kościoła, +444

27.VI - św. Władysław, książę Polski i Węgier, +1095

28.VI - św. Ireneusz, biskup, męczennik, +202

29.VI - św. PIOTR, apostoł, ok. +64

29.VI - św. PAWEŁ, apostoł +67

29.VI - św. Beata z Sens, męczennica, +277

30.VI - św. Iwona, męczennica, +I w.

30.VI - św. Lucyna, męczennica, +I w.

30.VI - św. Emilia, męczennica, +I w.

 

01.VII - Halina, imię słowiańskie

01.VII - Marian ?

02.VII - NAWIEDZENIE N.M.P.

03.VII - św. TOMASZ, apostoł

04.VII - Malwina, imię germańskie

05.VII - św. Antoni Maria Zaccaria, zakonnik, +1539

05.VII - św. Maria Goretti, dziewica i męczennica, +1902

06.VII - bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica, +1922

06.VII - św. Dominika, męczennica, III w.

08.VII - św. Jan z Dukli, bernardyn, +1484

11.VII - św. BENEDYKT, opat, +547

12.VII - św. Brunon Bonifacy, biskup i męczennik, +1009

13.VII - św. Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy, +1034

13.VII - św. Małgorzata z Antiochii, męczennica, +IV w.

14.VII - św. Kamil de Lellis, kapłan, +1614

14.VII - św. Henryk, cesarz, +1024

15.VII - św. Bonawentura, biskup, dr Kościoła, +1274

16.VII - N.M.P. z Góry Karmel

18.VII - bł. Szymon z Lipnicy, kapłan, +1482

20.VII - bł. Czesław, zakonnik, +1242

21.VII - św. Wawrzyniec z Brindisi, kapucyn, dr K-ła, +1619

22.VII - św. MARIA MAGDALENA, +I w.

23.VII - św. BRYGIDA, królowa, wdowa, zakonnica, +1373

24.VII - św. Kinga, księżna i zakonnica, +1292

24.VII - św. Krystyna z Tyru, męczennica, +III wieku

25.VII - św. JAKUB WIĘKSZY (starszy), apostoł, ok.+44

25.VII - św. Krzysztof, męczennik, ok. +250

25.VII - św. Krzysztof, męczennik, ok. +250

26.VII - św. Joachim, ojciec N.M.P.

26.VII - św. Anna, matka N.M.P.

26.VII - Mirosława, imię słowiańskie

27.VII - św. Pantaleon, męczennik, +305

27.VII - św. Natalia, +852

28.VII - św. Wiktor I, papież, męczennik, +199

29.VII - św. Marta, dziewica, +I wiek

30.VII - św. Julita, wdowa, męczennica, ok. +303

30.VII - św. Piotr Chryzolog, bp i dr Kościoła, +450

31.VII - św. Ignacy Loyola, zakonnik, +1556

 

01.VIII - św. Alfons Maria Liguori, bp i dr Kościoła, +1787

01.VIII - św. Piotr Julian Eymard, kapłan, +1811

02.VIII - bł. August Czartoryski, salezjanin, +1892

03.VIII - św. Lidia, uczennica św. Pawła, +I wiek

04.VIII - św. Jan Maria Vianney, kapłan, +1859

06.VIII - PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

07.VIII - św. Sykstus II, papież, i męczennik, +258

07.VIII - bł. Edmund Bojanowski, apostoł świeckich, +1871

07.VIII - św. Klaudia Rzymska, + I w.

08.VIII - św. Dominik, zakonnik, +1221

08.VIII - św. Cyriak, męczennik rzymski, +305

09.VIII - św. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, męczennica, +1943

09.VIII - św. Roman, męczennik, +258

09.VIII - św. Ryszard, kartuz, męczennik, +1537

10.VIII - św. WAWRZYNIEC, diakon i męczennik, +258

11.VIII - św. Klara, dziewica, +1253

11.VIII - św. Zuzanna, męczennica, IV w.

14.VIII - św. Maksymilian M. Kolbe, męczennik, +1941

15.VIII - WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.

16.VIII - św. Stefan, król, +1038

16.VIII - św. Roch, opiekun chorych, +1327

16.VIII - Bolesława, imię litewskie

17.VIII - św. Jacek, zakonnik, +1257

18.VIII - św. Helena (=Ilona, j. węgierski), cesarzowa, ok. +330

18.VIII - bł. Sancja Szymkowiak, dziewica, +1942

18.VIII - św. Helena, cesarzowa, ok. +330

20.VIII - św. Bernard, cysters i dr Kościoła, +1153

21.VIII - św. Pius X, papież, +1914

21.VIII - Joanna ?

22.VIII - N.M.P. Królowa

23.VIII - św. Filip, zakonnik, +1285

23.VIII - bł. Wincenty Findysz, męczennik, +1964

23.VIII - św. Róża z Limy

24.VIII - św. BARTŁOMIEJ, apostoł, ok.+60

24.VIII - św. Emilia de Vialar, dziewica, +1856

25.VIII - św. Patrycja z Neapolu, dziewica, +VII wiek

25.VIII - św. Ludwik IX, król, +1270

26.VIII - N.M.P. CZĘSTOCHOWSKA

26.VIII - św. Natalia, męczennica, ok. +236

27.VIII - św. Monika, matka św. Augustyna, +387

28.VIII - św. Augustyn, biskup i dr Kościoła, +430

29.VIII - św. JAN CHRZCICIEL, męczeństwo, +30

30.VIII - św. Feliks kapłan i męczennik + ok. 304

31.VIII - św. Rajmund Nonnat biskup, +1240

 

01.IX - św. Bronisława, dziewica, +1259

01.IX - św. Idzi, pustelnik, +VII w.

03.IX - św. Grzegorz Wielki, papież i dr Kościoła, +604

04.IX - św. Rozalia, dziewica, pustelnica, ok. +1165

04.IX - bł. Maria Stella i nazaretanki męczennice, +1943

06.IX - św. Beata (29.VI), męczenica, + 277

07.IX - św. Regina, męczennica, +III/IV w.

07.IX - bł. Ignacy Kłopotowski, apostoł prasy, +1931

08.IX - NARODZENIE N.M.P.

08.IX - Radosław, imię słowiańskie

09.IX - bł. Aniela Salawa, służąca, +1922

12.IX - N.M.P. Najświętsze Imię

13.IX - św. Jan Chryzostom, bp i dr Kościoła, +407

14.IX - PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

15.IX - N.M.P. BOLESNA

16.IX - św. Korneliusz, papież i męczennik, +253

16.IX - św. Cyprian, biskup i męczennik, +258

16.IX - św. Edyta, księżniczka z Wilton, dziewica, +985

16.IX - św. Korneliusz, papież, męczennik, +253

17.IX - św. Robert Bellarmin, jezuita, dr Kościoła, +1621

17.IX - św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup, +1895

18.IX - św. STANISŁAW KOSTKA, kleryk, +1568

19.IX - św. January, biskup i męczennik, +305

20.IX - św. Andrzej Kim Taegon i męczennicy, +1846

20.IX - św. Eustachy, męczennik rzymski, +118

21.IX - św. MATEUSZ, apostoł, ewangelista, ok. +60

22.IX - św. Tomasz z Villanueva, biskup, +1555

22.IX - bł. Bernardyna Jabłońska, albertynka, +1940

23.IX - św. o. Pio, kapucyn, stygmatyk, +1968

23.IX - św. Linus, papież i męczennik, ok.+79

25.IX - bł. Władysław z Gielniowa, kapłan, +1505

26.IX - św. Damian i Kosma, męczennicy, ok. +300

27.IX - św. Wincenty a Paulo, kapłan, +1660

28.IX - św. Marek ?

28.IX - św. Wacław, król, męczennik, ok.+929

29.IX - św. MICHAŁ Archanioł

29.IX - św. RAFAŁ Archanioł

29.IX - św. GABRIEL Archanioł

30.IX - św. Hieronim, kapłan i dr Kościoła, +420

 

01.X - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dr Kościoła, +1897

01.X - Danuta, imię litewskie

01.X - św. Roman Hymnograf, diakon, + 650

02.X - ANIOŁ STRÓŻ

04.X - św. Franciszek z Asyżu, +1226

05.X - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KATEDRY W TORUNIU

05.X - św. Faustyna, zakonnica, +1938

06.X - św. Brunon, kartuz, +1101

06.X - Artur, imię celtyckie

07.X - N.M.P. RÓŻAŃCOWA

07.X - św. Justyna z Padwy dziewica, męczennica +304

08.X - św. Waleria, dziewica, +VII w.

09.X - bł. Wincenty Kadłubek, biskup, +1223

09.X - bł. Jan z Łobdowa, franciszkanin, +1264

10.X - św. Dionizy, biskup i męczennik, +258

10.X - Bogdan = bł. Deusdedit, zakonnik, +834

10.X - bł. Maria Angela Truszkowska, felicjanka, +1899

12.X - bł. Jan Beyzym, apostoł trędowatych, +1912

13.X - bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, +1916

14.X - bł. Radzim Gaudenty, biskup, ok.+1012

14.X - św. Małgorzata Maria Alacouque, zakonnica, +1690

15.X - św. Teresa od Jezusa, karmelitanka, dr K-ła +1582

16.X - św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa, +1243

16.X - św. Gerard Majelli, zakonnik, + 1755

17.X - św. Ignacy Antiocheński, bp i męczennik, ok..+107

18.X - św. ŁUKASZ, ewangelista, ok. +80

18.X - Julian (17.I), pustelnik, +377

19.X - bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, +1984

20.X - św. Jan z Kęt, kapłan, +1473

20.X - św. Irena Portugalska

21.X - bł. Jakub Strzemię, biskup, +1409

21.X - św. Urszula, męczennica, + 383

23.X - Marlena - połączenie imion Maria i Magdalena

24.X - św. Marcin, eremita, ok. +580

24.X - bł. Jan Balicki, prezbiter, +1948

24.X - św. Antoni Maria Claret, biskup, +1870

25.X - św. Daria, męczennica, siostra św. Chryzanta,+257

27.X - św. Sabina, męczennica, II/III w.

27.X - Iwona, imię frankońskie

28.X - św. SZYMON, apostoł ok. +60

28.X - św. JUDA TADEUSZ, apostoł, ok. +60

29.X - Wioletta, imię łacińskie

 

01.XI - WSZYSCY ŚWIĘCI

02.XI - Wszyscy wierni zmarli

03.XI - św. Sylwia, matka św. Grzegorza Wielkiego, +592

04.XI - św. Karol Boromeusz, kardynał, +1584

05.XI - Sławomir, imię słowiańskie

05.XI - św. Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, +I wiek

06.XI - św. Leonard z Limoges, laik, pustelnik, ok. +550

09.XI - ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

10.XI - św. Leon Wielki, papież i dr Kościoła, +461

11.XI - św. MARCIN, biskup, +397

12.XI - św. Jozafat, biskup i męczennik, +1623

12.XI - św. Renat z Sorrento, pustelnik, +ok. VIIIw.

12.XI - Witold, imię litewskie

13.XI - św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, +1003

15.XI - św. Albert Wielki, dominikanin, dr Kościoła, +1280

16.XI - św. Edmund, biskup, + 1240

16.XI - św. Gertruda Wielka, dziewica, +1302

16.XI - św. Małgorzata, królowa Szkocji, +1093

16.XI - N.M.P. Ostrobramska - Matka Miłosierdzia

17.XI - św. Elżbieta z Turyngii, Węgierska, księżna, +1231

18.XI - bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica, +1914

19.XI - bł. Salomea, księżna, +1268

20.XI - św. Rafał Kalinowski, karmelita, +1907

21.XI - Ofiarowanie N.M.P.

21.XI - Janusz, zdrobnienie od imienia Jan

22.XI - św. Cecylia, dziewica i męczennica, +III w.

23.XI - św. Klemens I, papież i męczennik, +97

24.XI - św. Andrzej Dung-Lac i męczennicy, +1843

24.XI - św. Chryzogon, kapłan i męczennik, +303

25.XI - św. Katarzyna, dziewica, męczennica, ok. +310

25.XI - bł. Franciszka Siedliska, zakonnica, +1902

26.XI - św. Konrad, biskup. + 975

30.XI - św. ANDRZEJ, apostoł, +I wiek

 

01.XII - św. Natalia, wdowa, ok. +305

02.XII - św. Paulina, męczennica, ok. +305

02.XII - bł. Rafał Chyliński, +1741

02.XII - św. Paulina, męczennica, ok. +305

03.XII - św. Franciszek Ksawery, misjonarz +1552

04.XII - św. Barbara, dziewica, męczennica, ok. +305

04.XII - bł. Krystyn z Landais, bp Prus, +1245

04.XII - św. Jan Damasceński, kapłan, dr Kościoła, +749

06.XII - św. Mikołaj z Miry, biskup, +352

07.XII - św. Ambroży, biskup, dr Kościoła, +397

08.XII - NIEPOKALANE POCZĘCIE N.M.P.

09.XII - św. Jan Diego, Indianin, +1548

11.XII - św. Daniel, słupnik, +493

11.XII - Waldemar, imię germańskie,

12.XII - św. Aleksander, bp Jerozolimski, męczennik, +250

13.XII - św. Łucja, dziewica i męczennica, +304

13.XII - św. Joanna, zakonnica, +1645

14.XII - św. Jan od Krzyża, karmelita, dr Kościoła, +1591

19.XII - św. Daria, męczennica, siostra św. Chryzanta,+257

21.XII - św. Piotr Kanizjusz, jezuita, dr Kościoła, +1597

23.XII - św. Wiktoria, dziewica, męczennica, ok. III w.

24.XII - św. Adam, pierwszy człowiek

24.XII - św. Ewa, matka ludzi

25.XII - BOŻE NARODZENIE

25.XII - św. Anastazja, męczennica, +304

26.XII - św. SZCZEPAN, diakon, męczennik, +36

27.XII - św. JAN apostoł, +104

28.XII - św. MŁODZIANKOWIE, męczennicy, +0

29.XII - św. Tomasz Becket, biskup i męczennik, +1170

29.XII - św. Dawid, król, +970 przed Chr.

30.XII - św. Eugeniusz, biskup, ?

31.XII - św. Sylwester I, papież, +335