Rok 1999/2000

W niedzielę 7 listopada odbyła się w Grodzicznie ogólnodiecezjalna inauguracja zajęć Katolickiego Uni­wersytetu Ludowego Diecezji Toruńskiej. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak, który koordynuje pracę wszystkich Katolic­kich Uniwersytetów Ludowych w Polsce. Po Eucharystii przeszliśmy do sali Urzędu Gminy Grodziczno, gdzie zebranych powitał wójt Stanisław Wiraszka, W wykła­dzie inauguracyjnym Arkadiusz Robaczewski, który kieruje Instytutem Edukacji Narodowej przy Radiu Ma­ryja, mówił o roli kulturotwórczej polskiej wsi oraz o systematycznym niszczeniu tego skarbca kultury narodo­wej w okresie zaborów i niewoli komunistycznej.

Po wykładzie inauguracyjnym bp Andrzej Suski wrę­czył indeksy nowym studentom: 28 studentom rozpoczy­nającym naukę w oddziale w Grodzicznie oraz 7 studentom z oddziału w Przecznie. Oprócz nich w od­dziale w Przecznie naukę kontynuuje 14 studentów, którzy uzyskali zaliczenie I bądź II roku. Natomiast w oddziale w Górznie w sobotę 6 listopada rozpoczęło na­ukę ok. 30 absolwentów I roku. Rozpoczęcie zajęć w oddziale w Wąbrzeźnie przewidziane jest na początek grudnia. Łącznie w nowym roku akademickim 1999/2000 rozpoczyna naukę ponad 100 studentów w całej diecezji.

Bp Andrzej wskazał uczestnikom inauguracji źródła chrześcijańskiej nadziei, bez której życie mieszkańców polskiej wsi byłoby nie do pomyślenia w ciągu ostatnich kilkuset lat. Biskup mocno podkreślił, że "największym zagrożeniem jest uczucie beznadziejności". Następnie nawiązał do synodu Biskupów Europy, "który zostawił nam orędzie: Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele jest źródłem nadziei dla Europy. Jest to odpowiedź dana wszystkim prorokom beznadziejności, którzy sieją zwąt­pienie. Wszystko musimy widzieć w prawdzie - konty­nuował bp Andrzej - ale wszędzie widzieć dalekosiężne dobro. Nadzieja to widzenie dobra. Taki jest cel uniwer­sytetów: pokazywanie dobra".

Wśród gości znaleźli się: prezes Kujawsko-Pomor­skiej Izby Rolniczej mgr inż. Jan Krzysztof Ardanowski z Lubicza, przewodniczący kujawsko-po­morskiego oddziału stowarzyszenia Ekoland (zrzeszają­cego rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne) Mieczysław Balabalski z Pokrzydowa oraz przedstawiciele władz samorządowych z Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Rybna, Kurzętnika i Łubianki.

Celem tej formy pracy duszpasterskiej jest wspólne poszukiwanie mądrości, która oparta jest na zgłębianiu Prawa Bożego jak i zrozumieniu aktualnych przemian społecznych zachodzących w Polsce oraz przemian związanych z postępem technicznym w rolnictwie. Aby te cele osiągnąć potrzebne jest budowanie wspólnoty wśród mieszkańców okolicznych wsi i miast. Jest to za­danie szczególnie pilne w dobie planowej atomizacji społeczeństwa i niszczenia elementarnych więzów spo­łecznych, czy to poprzez agresję telewizji w życie ro­dzinne, czy to poprzez antagonizowanie między sobą różnych grup społecznych.